gravid

BRUK AV KJEMIKALIER:

  • Gravide og ammende skal ikke arbeide med cytostatika, narkosegasser og stoffer faremerket med

R60 Kan skade forplantningsevnen.
R61 Kan gi fosterskader.
R62 Mulig fare for skade på forplantningsevnen.
R63 Mulig fare for fosterskade.
R64 Kan skade barn som får morsmelk.

  • Gravide og ammende skal også være meget forsiktige, og skal kunne velge å ikke arbeide med stoffer som er faremerket med:

R26, 27, 28 Meget giftig ved innånding, svelging og hudkontakt
R45 Kan forårsake kreft.
R46 Kan forårsake arvelige skader.
R40 Mulig fare for kreft

  • Det er utarbeidet egne arbeidsrutiner for arbeid med legemidler

BRUK AV IONISERENDE STOFFER:
Gravide skal ikke utføre arbeid med ioniserende stråling som utsetter fosteret for doser som overstige 1mSv i løpet av graviditeten.
Gravide skal kunne velge å ikke eksponeres for ioniserende stråling selv om det ikke er fare for å nå dosegrensen.

GENERELT
I en vurdering av risikoen ved arbeid med stoffer som kan være skadelig for gravide og ammende, skal det tas hensyn til den enkelte kvinnes behov og vurderingen skal ta utgangspunkt i kvinnens totalsituasjon. Forebygging av forplantningsskader som følge av skadelige faktorer i arbeidsmiljø, skjer først og fremst ved at man helt forsøker å unngå at forplantningsskadelige faktorer er tilstede i arbeidsmiljøet. Er det ikke mulig å unngå dette, må man forsøke å beskytte arbeidstakerne på best mulig måte mot de skadelige påvirkninger ved hjelp av egnede verne- og sikkerhetstiltak. Gravide og ammende arbeidstakere må under ingen omstendighet settes til arbeid når risikovurderingen viser at arbeidet kan medføre risiko for forplantningsskade.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License