Spesielle Forholdsregler

Mindre brann; apparat

Det er et brannslukkingsapparat av typen karbondioksid i hver lab ved døra. Ta ut sikringen og sprut mot flammen.

Mindre brann; teppe

Det finnes et brannteppe i hver lab. Dra ut teppet fra boksen og legg over flammen/den/det som brenner og kvel flammen.

Sprut i øynene:

Skyll vedvarende med vann, helst fra øyevaskekran. Fortsett skyllingen inntil lege på Øyeavdelingen overtar.

Søl på klær og hud:

Skyll med vann i minst 15 minutter. Fjern tilsølte klær og sko.

Svelging av kjemikalier:

Drikk mye vann. Skaff legehjelp. NB! Prøv aldri å helle vann eller noe annet fast eller flytende i en bevisstløs person.

Innånding av giftig gass, damp eller støv:

Frisk luft og ro. Ved pustesvikt gis kunstig åndedrett og lege/ambulanse tilkalles.

Sår fra glasskutt eller liknende:

Såret skylles grundig med kaldt vann. Prøv å stanse/begrense eventuelle blødninger, og legg på steril bandasje. Ved større eller relativt dype sår skal alltid legevakt kontaktes for kontroll eller sying.

Forbrenning:

Avkjøl øyeblikkelig og vedvarende med kaldt vann.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License