Termax Torkeskap

for (Plast/glass)

Skapene er plassert på vaskerommet og benyttes til tørking av plast og glassutstyr.
Temperaturen er innstilt på hhv 40 og 60 ºC for plast og glassutstyr.

Tørketiden er innstilt på 180 minutter.

Sikkerhetstermostatens innstilling og spjeldets åpning skal ikke endres.

Bruksanvisning til daglig bruk:

 1. Slå på hovedbryteren (16).
 2. Trykk Select(8) til Temp. °C (3) lyser og slipp. Sjekk at temperaturen i vinduet (2) viser innstilt temperatur.
 3. Trykk Select(8) til Time(4) lyser og slipp. Sjekk at tiden i vinduet (2) viser .
 4. Aktiver tidsfunksjonen ved å trykke inn Set + Select (11) + (8) samtidig, og slipp begge når Timer on (6) lyser.
 5. Tørkeskapet slåes automatisk av når innstilt tid er omme.
pic002.jpg

Endring av temperatur - eller tidsinnstilling.

Temperaturen er vanligvis innstilt på 40 eller 60 °C og tørketiden på 180 minutter.

Kortfattet bruksanvisning

 • Slå på hovedbryteren (16).
 • Trykk Select (8) til Temp. °C (3) lyser og slipp.
 • Trykk Set (11) og hold denne inne mens ønsket temperatur settes inn med "øke/minke knappene (9/10). Slipp deretter Set (11).
 • Trykk Select(8) til Time(4) lyser og slipp.
 • Sett inn ønsket tid ved å gjenta pkt 3.
 • Ønsker du å følge skapets temperatur i vinduet, gjentas pkt 2.
 • Aktiver tidsfunksjonen ved å trykke inn Set + Select (11) + (8) samtidig, og slipp begge når Timer on (6) lyser.
 • Tørkeskapet slåes automatisk av når innstilt tid er omme.

Både innstilt temperatur og tid kan når som helst kontrolleres vha Set (11) uten at driften forstyrres. Man velger mellom temperatur og tid med Select (8), som beskrevet ovenfor. Med tid valgt, vises resten av syklusen med Set (11) ute, og innstilt tid med Set (11)inne.

pic003.jpg

Ny tid kan når som helst settes inn, men endringen gjelder ikke for inneværende syklus. Endringen bør derfor gjøres med tidsfunksjonen avslått.

For mer inngående informasjon vises det til firmaets bruksanvisning som ligger i boks på topphyllen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License